Xây dựng ứng dụng iPhone thứ hai – Phần 2


Thiết kế Model Layer

Hầu hết các ứng dụng đều phải xử lý dữ liệu. Trong bài học thứ hai này, ứng dụng cũng quản lý một danh sách các sự kiện hiển thị thông tin của các loài chim. Để tìm hiểu sâu hơn về Model-View-Controller (MVC) design pattern, bạn cần phải tạo ra các lớp để biểu diễn và quản lý dữ liệu này.

Trong phần này, bạn sẽ thiết kế hai lớp. Lớp thứ nhất biểu diễn khối dữ liệu chính mà ứng dụng quản lý. Lớp thứ hai tạo và quản lý sự thể hiện của các khối dữ liệu. Những lớp này cùng với danh sách chính chứa dữ liệu tạo nên model layer trong ứng dụng BirdWatching.

Xác định dữ liệu và tạo ra lớp dữ liệu

Để thiết kế lớp dữ liệu, việc đầu tiên ta phải làm là phân tích kỹ các chức năng của ứng dụng để xác định các thành phần dữ liệu cần quản lý. Ví dụ, ở đây bạn phải định nghĩa lớp Bird và lớp BirdSighting. Tuy nhiên để xử lý cho đơn giản thì các bạn chỉ cần định nghĩa ra một lớp dữ liệu đơn giản (BirdSighting) chứa các thuộc tính như “bird name”, “sighting location”, “date”…

Để tổ chức ra những đối tượng BirdSighting mà ứng dụng BirdWatching có thể sử dụng, bạn cần thêm một lớp mới trong project của bạn và là lớp con của NSObject.

Xem chi tiết…

Xây dựng ứng dụng iPhone thứ hai – Phần 1


Sau chuỗi bài viết xây dựng ứng dụng iPhone đầu tiên, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những hướng dẫn để xây dựng ứng dụng iPhone thứ hai. Trong bài hướng dẫn này, các bạn sẽ tìm hiểu những kỹ thuật lập trình iOS nâng cao hơn so ứng dụng iPhone thứ nhất. Cụ thể, các bạn sẽ tìm hiểu kỹ về storyboard và ứng dụng thuộc loại master-detail (hiển thị thông tin chi tiết từ danh sách và thêm sản phẩm vào danh sách).

Kết thúc bài học, các bạn có thể:

 • Thiết kế model layer dùng để biểu diễn dữ liệu của ứng dụng
 • Tạo ra cảnh (sences) và các chuyển động (segues) trong storyboard
 • Chuyển dữ liệu tới một cảnh và lấy dữ liệu từ cảnh

Ứng dụng sau khi hoàn thiện sẽ như sau: SecondPhoneApp1 Xem chi tiết…

Cơ bản về Model-View-Controller trong lập trình iOS


Model-View-Controller (MVC) là gì? Quả thật nếu các bạn mới học lập trình thì đây đúng là một khái niệm rất trừu tượng và khá khó hiểu. Trong thực tế, MVC đóng một vai trò rất quan trọng trong rất nhiều các nền tảng phát triển ứng dụng như .Net, J2EE và cụ thể là trong lĩnh vực phát triển ứng dụng trên iOS. Nếu các bạn đã đọc những bài viết trước đây của chúng tôi thì cũng có chỗ chúng tôi đã có nhắc đến khái niệm MVC nhưng chưa đi sâu vào mô hình này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp các bạn có những khái niệm cơ bản nhất về MVC.

Model-View-Controller là design pattern quan trọng nhất

Model-View-Controller là một design pattern ứng dụng trong quá trình phát triển các ứng dụng iOS mà theo đó các đối tượng được tạo ra sẽ gán cho một trong ba nhóm vai trò sau: model, view hoặc controller. Pattern này không chỉ định nghĩa vai trò các đối tượng đảm nhiệm mà nó còn định nghĩa cách giao tiếp giữa các đối tượng với nhau. Các đối tượng có vai trò khác nhau sẽ ngăn cách theo đường phân cách trừu tượng của chúng, tuy nhiên chúng vẫn có thể giao tiếp được với nhau. Tập hợp các đối tượng của nhóm trong mô hình MVC được biết đến như một layer.

Model-View-Controller1
Xem chi tiết…

Xây dựng ứng dụng iPhone đầu tiên – Phần 4


Triển khai nội dung hoàn thiện của view controller

Trong phần này, các bạn sẽ tiến hành hoàn thiện nội dung cho view controller. Công việc cụ thể sẽ như sau: bạn phải thêm một property username, triển khai nội dung hoàn thiện của phương thức changeGreeting: và hãy chắc chắn rằng bàn phím sẽ tắt đi khi bạn nhấn phím Done.

Thêm property userName

Bạn cần thêm một khai báo property userName dùng để chứa một chuỗi văn bản. Property này nên để public để bạn có thể gọi ra ở trong các lớp khác và để làm điều đó bạn nên thêm khai báo này vào file header của view controller (HelloWorldViewController.h).

Khai báo property userName
 1. Trong project navigator, chọn HelloWorldViewController.h
 2. Trước dòng lệnh @end, gõ @property chứa một chuỗi ký tự. Dòng khai báo sẽ như sau:
  @property (copy, nonatomic) NSString *userName;

  Khi bạn gõ câu lệnh, Xcode sẽ tự động đưa ra dòng trợ giúp viết mã theo sau chuỗi ký tự @prop... như sau:
  FirstIPhoneApp38
  Xem chi tiết…

Xây dựng ứng dụng iPhone đầu tiên – Phần 3


Cấu hình view cho ứng dụng HelloWorld

Xcode cung cấp một thư viện các đối tượng mà bạn có thể thêm vào file storyboard. Một số trong đó là các phần tử giao diện người dùng nằm trong view như buttons và textfield. Những phần tử còn lại là cấc đối tượng ở mức độ cao như view controller hay nhận biết gesture (cử chỉ, hành động).

Cảnh “Hello World View Controller” đã chứa sẵn một view. Bây giờ các bạn sẽ thêm một button, một label và một text field. Sau đó, bạn sẽ tạo kết nối (connection) giữa các phần tử này và lớp view controller để các phần tử đưa ra những tương tác mà bạn muốn.

Xây dựng GUI của ứng dụng

Thêm các phần tử giao diện và bố trí chúng một cách hợp lý trên view
 1. Chọn MainStoryboard.storyboard trong project navigator để hiển thị cảnh “Hello World View Controller” trên canvas
 2. Mở object library sẽ xuất hiện ở góc dưới của khu vực tiện ích. Nếu bạn không thấy object library thì bạn có thể nhấn vào button “project library”, đó là button thứ ba từ trái sang trong thanh library selector bar:FirstIPhoneApp19

Xem chi tiết…

%d bloggers like this: