Xây dựng ứng dụng iPhone thứ hai – Phần 2


Thiết kế Model Layer

Hầu hết các ứng dụng đều phải xử lý dữ liệu. Trong bài học thứ hai này, ứng dụng cũng quản lý một danh sách các sự kiện hiển thị thông tin của các loài chim. Để tìm hiểu sâu hơn về Model-View-Controller (MVC) design pattern, bạn cần phải tạo ra các lớp để biểu diễn và quản lý dữ liệu này.

Trong phần này, bạn sẽ thiết kế hai lớp. Lớp thứ nhất biểu diễn khối dữ liệu chính mà ứng dụng quản lý. Lớp thứ hai tạo và quản lý sự thể hiện của các khối dữ liệu. Những lớp này cùng với danh sách chính chứa dữ liệu tạo nên model layer trong ứng dụng BirdWatching.

Xác định dữ liệu và tạo ra lớp dữ liệu

Để thiết kế lớp dữ liệu, việc đầu tiên ta phải làm là phân tích kỹ các chức năng của ứng dụng để xác định các thành phần dữ liệu cần quản lý. Ví dụ, ở đây bạn phải định nghĩa lớp Bird và lớp BirdSighting. Tuy nhiên để xử lý cho đơn giản thì các bạn chỉ cần định nghĩa ra một lớp dữ liệu đơn giản (BirdSighting) chứa các thuộc tính như “bird name”, “sighting location”, “date”…

Để tổ chức ra những đối tượng BirdSighting mà ứng dụng BirdWatching có thể sử dụng, bạn cần thêm một lớp mới trong project của bạn và là lớp con của NSObject.

Xem chi tiết…

%d bloggers like this: